Forslag til ændringer af vedtægter

Bestyrelsen foreslår følgende ændringer til foreningens vedtægter, med det formål at skærpe de enkelte formuleringer i vedtægterne. Kolonne til venstre viser de eksisterende vedtægter, mens kolonnen til højre viser de foreslåede nye vedtægter. Ligeledes er vedhæftet et MS Word dokument med “track changes” her: track-changes-dokument.

Vedtægter for Danske Døvblindfødtes Forening

  • 1 Navn, Hjemsted, Formål
  • 2 Medlemmer og kontingent
  • 3 Generalforsamling
  • 4 Bestyrelse
  • 5 Regnskab og revision
  • 6 Tegning og hæftelse
  • 7 Vedtægtsændringer og opløsning
  • 8 Ikrafttræden

 

1 Navn, Hjemsted, Formål

2016 2020
Stk. 1.1. Foreningens navn er Danske Døvblindfødtes forening (DDBF). Stk. 1.1. Foreningens navn er Danske Døvblindfødtes Forening (DDBF).
Stk. 1.2. Foreningens hjemsted er foreningens kontoradresse. Stk. 1.2. Foreningens hjemsted er foreningens kontoradresse.
Stk. 1.3. DDBF er en landsdækkende forening til varetagelse af Danske døvblindfødtes interesser. Døvblindfødte defineres i henhold til den Nordiske definition.

 

Stk. 1.3. DDBF er en landsdækkende forening til varetagelse af danske døvblindfødtes interesser. Døvblindfødte defineres i henhold til den nordiske definition: https://socialstyrelsen.dk/udgivelser/nordisk-definition-og-vejleder
Stk. 1.4 DDBF´s arbejde bygger på den grundopfattelse og grundholdning at alle mennesker er ligeværdige og har lige rettigheder i samfundet. Stk. 1.4 DDBF´s arbejde bygger på den grundopfattelse og grundholdning at alle mennesker er ligeværdige og har lige rettigheder i samfundet.
Stk. 1.5. Foreningens overordnede formål er at sikre døvblindfødte i Danmark de bedst mulige livsvilkår og den største mulige livskvalitet.

 

Stk. 1.5. Foreningens overordnede formål er at arbejde for at døvblindfødte i Danmark får de bedst mulige livsvilkår og den størst mulige livskvalitet. Konkret vil foreningen:

a)       Varetage informationsvirksomhed om medfødt døvblindhed og døvblindfødtes situation overfor pårørende, fagpersoner, politikere og offentligheden

b)      Støtte rammer og aktiviteter for døvblindfødte inden for undervisningsmæssige, fritids-, kulturelle og sociale områder

c)       Afholde arrangementer for pårørende til døvblindfødte for at sikre erfaringsudveksling og støtte til den døvblindfødtes pårørende

d)      Etablere og støtte kursusvirksomhed vedr. døvblindfødte

e)      Samarbejde med nationale, nordiske og internationale organisationer, institutioner og myndigheder vedr. forhold af interesse for døvblindfødte

f)        Repræsentere døvblindfødte over for offentlige myndigheder, i andre organisationer, bestyrelser, råd, nævn, udvalg, arbejdsgrupper etc.

Stk. 1.6 DDBF har til formål at arbejde for:

” At udbrede kendskabet til medfødt døvblindhed og følgerne af medfødt døvblindhed

” At fremme foranstaltninger, der tager sigte på forebyggelse af medfødt døvblindhed.

” At støtte enhver form for rehabilitering, der sigter mod at give døvblindfødte den størst mulige selvhjulpenhed og uafhængighed.

” At sikre de bedst mulige førskole-, skole-, ungdoms- og ældretilbud til døvblindfødte.

” At sikre de bedst mulige bo-, dag-, aflastnings-, fritids-, og kulturelle tilbud til voksne døvblindfødte.

” At etablere og støtte rammer og aktiviteter for døvblindfødte inden for fritidsområdet, de kulturelle, sociale og undervisningsmæssige områder

” At etablere og støtte kursusvirksomhed vedr. døvblindfødte.

” At samarbejde med nationale, nordiske og internationale organisationer, institutioner og myndigheder vedr. forhold af interesse for døvblindfødte.

” At repræsentere døvblindfødte over for offentlige myndigheder, i andre organisationer, bestyrelser, råd, nævn, udvalg, arbejdsgrupper ect.

” At repræsentere danske døvblindfødte og deres forældre i relevante nordiske, europæiske og verdensomspændende interesseorganisationer, og ved nationale og internationale konferencer og møder .

” At varetage informationsvirksomhed om døvblindfødte.

Stk. 1.7 Foreningens formål søges fremmet gennem selvstændig optræder, gennem repræsentation i og samarbejde med andre organisationer, herunder nationale , nordiske og europæisk eller verdensomspændende organisationer. Stk. 1.6 Foreningens formål søges fremmet gennem foreningens egne aktiviteter, gennem repræsentation i og samarbejde med andre organisationer, herunder nationale, nordiske, europæiske eller verdensomspændende organisationer.

 

2 Medlemmer og kontingent

2016 2020
Stk. 2.1. Som ordinære medlemmer kan optages døvblindfødte personer samt forældre og værger til døvblindfødte. Stk. 2.1. Som ordinære medlemmer kan optages døvblindfødte personer samt pårørende og værger til døvblindfødte.
Stk. 2.2. Som støttemedlemmer kan optages enhver person med interesse for døvblindfødte og som ønsker at støtte foreningens formål Stk. 2.2. Som støttemedlemmer kan optages enhver person med interesse for døvblindfødte og som ønsker at støtte foreningens formål.
Stk. 2.3. Øvrige bidragsydere eller sponsorer, såsom organisationer eller virksomheder, som ønsker at støtte foreningen, kan indgå en aftale herom med foreningens bestyrelse.
Stk.2.3. Medlemskab i foreningen  er personligt og indmeldelse sker ved indbetaling af kontingent til foreningen med angivelse af navn og adresse Stk. 2.4. Indmeldelse i foreningen sker via foreningens hjemmeside eller ved at kontakte foreningens formand med angivelse af navn, adresse og e-mailadresse, samt efterfølgende indbetaling af kontingent. Ved indmeldelse betales fuldt kontingent for det regnskabsår, hvori indmeldelsen finder sted.
Stk. 2.4. Medlemmerne har pligt  til ar overholde foreningens lov og efterleve de af foreningen styrende organer trufne beslutninger.
Stk. 2.5. Et medlem som modarbejder foreningens formål eller på anden vis skader DDBF´s omdømme eller virke kan udelukkes af foreningen. Beslutning herom træffes af generalforsamlingen efter indstilling fra bestyrelsen. Stk. 2.5. Et medlem som modarbejder foreningens formål eller på anden vis skader DDBF´s omdømme eller virke kan ekskluderes af foreningen. Beslutning herom træffes på førstkommende ordinære eller ekstraordinære generalforsamling efter indstilling fra bestyrelsen.
Stk. 2.6. Kontingent fastsættes for hvert regnskabsår af generalforsamlingen efter indstilling fra bestyrelsen. Stk. 2.6. Kontingentet fastsættes for hvert regnskabsår af generalforsamlingen efter indstilling fra bestyrelsen.
Stk. 2.7. Ved indmeldelse betales fuldt kontingent for det regnskabsår, hvori indmeldelsen finder sted. Såfremt et medlem har kontingentrestance på et år slettes vedkommende som medlem. Stk. 2.7. Såfremt et medlem er i kontingentrestance slettes vedkommende som medlem efter to skriftlige rykkere (over mere end en måned) fra bestyrelsen.

 

 

 

3 Generalforsamling

2016 2020
Stk. 3.1. Foreningens øverste myndighed er generalforsamlingen, som er åben for alle medlemmer af foreningen. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år indenfor perioden februar- maj måned. Stk. 3.1. Foreningens øverste myndighed er generalforsamlingen, som er åben for alle medlemmer af foreningen. Medlemmer i kontingentrestance kan ikke deltage i eller stemme til generalforsamlingen. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i perioden februar til maj måned.
Stk. 3.2. Generalforsamlingen indkaldes af bestyrelsen med mindst 4 ugers varsel. Endelig dagsorden med bilag herunder evt. indkomne forslag for generalforsamlingen skal så vidt muligt opslås på foreningens hjemmeside 2 uger før afholdelse af generalforsamlingen. Stk. 3.2. Generalforsamlingen indkaldes af bestyrelsen med mindst 4 ugers varsel. Endelig dagsorden med bilag herunder evt. indkomne forslag for generalforsamlingen skal opslås på foreningens hjemmeside 2 uger før afholdelse af generalforsamlingen.
Stk. 3.3. Forslag fra medlemmer der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal ve bestyrelsen i hænde senest 3 uger før generalforsamlingen. Stk. 3.3. Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest 3 uger før generalforsamlingen. Forslag kan kun foreslås af foreningens medlemmer. Forslagene fremsendes pr. post eller e-mail til foreningens formand.
Stk. 3.4. Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når bestyrelsen finder det nødvendigt, eller når mindst en femtedel af forenings medlemmer ønsker dette og fremsender skriftlig begæring og begrundelse.

Ekstraordinær generalforsamling indkaldes med 2 ugers varsel og skal afholdes senest 8 uger efter modtagelse af begæringen herom.

Stk. 3.4. Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når bestyrelsen finder det nødvendigt, eller når mindst en femtedel af foreningens medlemmer ønsker dette og fremsender en skriftlig begæring og begrundelse pr. post eller e-mail til foreningens formand. Ekstraordinær generalforsamling indkaldes med 2 ugers varsel og skal afholdes senest 8 uger efter modtagelse af begæringen herom.
Stk. 3.5. Bestyrelsen udfærdiger dagsordenen, som for den ordinære generalforsamling skal indeholde følgende punkter:

1. Valg af dirigent.

2. Beretning om foreningens virksomhed.

3. Fremlæggelse og godkendelse af årsregnskab.

4. Forelæggelse af budget og aktivitetsplan.

5. Fastlæggelse af kontingent

6. Behandling af indkomne forslag.

7. Valg af formand for foreningen.

8. Valg af medlemmer til bestyrelsen

9. Valg af suppleanter til bestyrelsen

10. Valg af revisorer.

11. Eventuelt.

 

Stk. 3.5. Bestyrelsen udfærdiger dagsordenen, som for den ordinære generalforsamling skal indeholde følgende punkter:

1. Valg af dirigent og referent.

2. Bestyrelsens årsberetning.

3. Fremlæggelse og godkendelse af revideret årsregnskab.

4. Forelæggelse af budget og aktivitetsplan.

5. Fastlæggelse af kontingent.

6. Behandling af indkomne forslag.

7. Valg af formand for foreningen.

8. Valg af medlemmer til bestyrelsen.

9. Valg af suppleanter til bestyrelsen.

10. Valg af revisorer.

11. Eventuelt.

Stk. 3.6. Valg af Formand og øvrige medlemmer til bestyrelsen fortages for 2 år ad gangen. Genvalg kan finde sted. Stk. 3.6. Valg af formand foretages hvert andet år. Øvrige bestyrelsesmedlemmer vælges på skift for 2 år ad gangen, således at halvdelen vælges hvert år. Genvalg kan finde sted.
Stk. 3.7. Valg af suppleanter til bestyrelsen fortages for et år ad gangen. Genvalg kan finde sted. Stk. 3.7. Valg af suppleanter til bestyrelsen foretages for et år ad gangen. Genvalg kan finde sted.
Stk. 3.8 Valg af revisorer fortages for et år ad gangen. Genvalg kan finde sted. Stk. 3.8. Valg af revisorer foretages for et år ad gangen. Genvalg kan finde sted.
Stk. 3.9. Der kan udøves stemmeret ved fuldmagt. Stk. 3.9. Der kan udøves stemmeret ved fuldmagt.
Stk. 3.10  Afstemning fortages ved håndsoprækning, eller ved skriftlig afstemning, såfremt mindst en femtedel af de mødte stemmeberettigede udtrykker ønske derom, eller dirigenten beslutter det. Personvalg på generalforsamlingen skal foregå ved skriftlig afstemning, såfremt der bringes flere kandidater i forslag, end der skal vælges. Stk. 3.10. Afstemning foretages ved håndsoprækning. Skriftlig afstemning skal bruges, såfremt mindst en femtedel af de fremmødte stemmeberettigede udtrykker ønske derom. Personvalg på generalforsamlingen skal foregå ved skriftlig afstemning, såfremt der bringes flere kandidater i forslag, end der skal vælges.
Stk. 3.11 På generalforsamlingen træffes beslutning ved almindelig flertal. Stemmelighed ved forslag, bortset fra personvalg, medfører at forslaget bortfalder.

Såfremt der er stemmelighed ved personvalg og dette er afgørende for hvem der bliver valgt, foretages omvalg mellem de pågældende kandidater. Ved fortsat stemmelighed afgøres det ved lodtrækning.

Stk. 3.11. På generalforsamlingen træffes beslutning ved almindelig flertal. Stemmelighed ved forslag, bortset fra personvalg, medfører at forslaget bortfalder. Såfremt der er stemmelighed ved personvalg og dette er afgørende for hvem der bliver valgt, foretages omvalg mellem de pågældende kandidater. Ved fortsat stemmelighed afgøres det ved lodtrækning.
Stk. 3.12 Ved generalforsamlingen føres en protokol, der skal godkendes og underskrives af dirigenten. Stk. 3.12. Ved generalforsamlingen føres en protokol, der skal godkendes og underskrives af dirigenten.

 

4 Bestyrelse

2016 2020
Stk. 4.1. DDBF ledes af en bestyrelse på 7 medlemmer, hvoraf højst en kan være støttemedlem af foreningen. Udtræder et bestyrelsesmedlem inden udløbet af valgperioden indtræder en suppleant for den resterende del af valgperioden. Stk. 4.1. DDBF ledes af en bestyrelse på 7 medlemmer, hvoraf højst en kan være støttemedlem af foreningen. Udtræder et bestyrelsesmedlem inden udløbet af valgperioden indtræder en suppleant for den resterende del af valgperioden.
Stk. 4.2. Medlemmer af bestyrelsen afgør efter tur således at 3 medlemmer afgår hvert år. Stk. 4.2. Medlemmer af bestyrelsen afgår efter tur således at 3 medlemmer afgår hvert år (se også Stk. 3.6.).
Stk. 4.3. Bestyrelsen konstituerer sig med næstformand, kasserer og sekretær. Formanden og næstformanden skal være ordinære medlemmer af foreningen. Næstformanden overtager ved formandens forfald formandens beføjelser. Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden. Stk. 4.3. Formanden vælges direkte på generalforsamlingen og den øvrige bestyrelse konstituerer sig med næstformand, kasserer og sekretær. Formanden og næstformanden skal være ordinære medlemmer af foreningen. Næstformanden overtager ved formandens forfald formandens beføjelser. Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.
Stk. 4.4. Bestyrelsen indkaldes til møde ved formandens foranstaltning så ofte formanden finder det fornødent eller når mindst 2 medlemmer af bestyrelsen ønsker det, dog normalt mindst 4 gange årligt. Bestyrelsen er beslutningsdygtig når mindst 4 medlemmer er tilstede, heriblandt formanden og næstformanden. I tilfælde af stemmelighed er formandens eller i hans sted næstformandens stemme afgørende. Stk. 4.4. Bestyrelsen indkaldes til møde ved formandens foranstaltning så ofte formanden finder det fornødent eller når mindst 2 medlemmer af bestyrelsen ønsker det, dog normalt mindst 4 gange årligt. Bestyrelsen er beslutningsdygtig når mindst 4 medlemmer deltager i mødet – heriblandt formanden. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende.
Stk. 4.5. Formanden varetager den daglige ledelse af foreningen og repræsenterer bestyrelsen og forening udadtil i alle forhold medmindre andet er besluttet i bestyrelsen. Bestyrelsen udpeger foreningens repræsentation i alle eksterne organisationer og institutioner , bestyrelser, råd, nævn, udvalg arbejdsgrupper samt foreningens repræsentation ved konferencer og møder. Stk. 4.5. Formanden varetager den daglige ledelse af foreningen og repræsenterer bestyrelsen og foreningen udadtil i alle forhold medmindre andet er besluttet i bestyrelsen. Bestyrelsen udpeger foreningens repræsentation i alle eksterne organisationer, institutioner, bestyrelser, råd, nævn, udvalg, arbejdsgrupper samt foreningens repræsentation ved konferencer og møder.
Stk. 4.6. Det påhviler bestyrelsen at virke aktivt for foreningens formål, og herunder søge foreningen repræsenteret og dens  synspunkter fremført, hvor døvblindfødtes forhold direkte eller indirekte behandles. Bestyrelsen kan etablere foreningssekretariat, ansætte og afskedige lønnet personale. Stk. 4.6. Det påhviler bestyrelsen at virke aktivt for foreningens formål, og herunder søge foreningen repræsenteret og dens synspunkter fremført, når døvblindfødtes forhold direkte eller indirekte behandles. Bestyrelsen kan etablere et foreningssekretariat, samt ansætte og afskedige lønnet personale.
Stk. 4.7. Bestyrelsen kan nedsætte udvalg til varetagelse af rådgivende funktioner eller til varetagelse af særlige opgaver. Hvert udvalg ledes af en formand, der udpeges af bestyrelsen. Udvalgene fungerer i henhold til et for hvert udvalg af bestyrelsen fastsat kommissorium. Udvalg kan optræde udadtil efter særskilt bemyndigelse af bestyrelsen. Stk. 4.7. Bestyrelsen kan nedsætte udvalg til varetagelse af rådgivende funktioner eller til varetagelse af særlige opgaver. Hvert udvalg ledes af en formand, der udpeges af bestyrelsen. Udvalgene fungerer i henhold til et for hvert udvalg af bestyrelsen fastsat kommissorium. Udvalg kan optræde udadtil efter særskilt bemyndigelse af bestyrelsen.

 

5 Regnskab og revision

2016 2020
Stk. 5.1. Foreningens regnskabsår er kalenderåret. Kassereren har ansvaret for, at der bliver ført regnskab over foreningens indtægter og udgifter. Stk. 5.1. Foreningens regnskabsår er kalenderåret. Kassereren har ansvaret for, at der bliver ført regnskab over foreningens indtægter og udgifter.
Stk. 5.2 Foreningens regnskaber revideres af 2 revisorer, hvoraf den ene skal være registreret revisor eller statsautoriseret revisor. Stk. 5.2. Foreningens regnskaber revideres af 2 revisorer, hvoraf den ene skal være registreret revisor eller statsautoriseret revisor.

 

6 Tegning og hæftelse

2016 2020
Stk. 6.1. Foreningen forpligtes udadtil ved underskrift fra formanden Stk. 6.1. Foreningen forpligtes udadtil ved underskrift fra formanden.
Stk. 6.2. Foreningen hæfter for sine forpligtelser alene med sin formue. Stk. 6.2. Foreningen hæfter for sine forpligtelser alene med sin formue.

 

7 Vedtægtsændringer og opløsning

2016 2020
Stk. 7.1. Til gyldig beslutning om vedtægtsændringer kræves 2/3 flertal på en generalforsamling. Stk. 7.1. Til gyldig beslutning om vedtægtsændringer kræves 2/3 flertal af de fremmødte stemmeberettigede medlemmer på en generalforsamling.
Stk. 7.2. Til gyldig beslutning om foreningens opløsning kræves 2/3 flertal på en ordinær generalforsamling, samt 2/3 flertal på en inden for 3 måneder derefter afholdt ekstraordinær generalforsamling. Stk. 7.2. Til gyldig beslutning om foreningens opløsning kræves 2/3 flertal af de fremmødte stemmeberettigede medlemmer på en ordinær generalforsamling, samt 2/3 flertal af de fremmødte stemmeberettigede medlemmer på en ekstraordinær generalforsamling afholdt senest 3 måneder derefter.
Stk. 7.3. Ved opløsning af foreningen tilfalder foreningens formue Foreningen Dansk Døvblinde (FDDB) til anvendelse for døvblindfødte. Stk. 7.3. Ved opløsning af foreningen tilfalder foreningens formue Foreningen Dansk Døvblinde (FDDB) til anvendelse for døvblindfødte.

 

8 Ikrafttræden

2016 2020
Stk. 8.1. Vedtægtsændringer træder i kraft umiddelbart efter vedtagelsen på generalforsamlingen. Stk. 8.1. Vedtægtsændringer træder i kraft umiddelbart efter vedtagelsen på generalforsamlingen.

 

Opdateret på generalforsamlingen den 14. marts 2020.

Opdateret på generalforsamlingen den 12. marts 2016.

Vedtaget på generalforsamlingen den 21. marts 1999.

 

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.