Indlæg af: henrik.ebbesen

Forslag til ændringer af vedtægter

Bestyrelsen foreslår følgende ændringer til foreningens vedtægter, med det formål at skærpe de enkelte formuleringer i vedtægterne. Kolonne til venstre viser de eksisterende vedtægter, mens kolonnen til højre viser de foreslåede nye vedtægter. Ligeledes er vedhæftet et MS Word dokument med “track changes” her: track-changes-dokument. Vedtægter for Danske Døvblindfødtes Forening 1 Navn, Hjemsted, Formål 2

Læs mere

Familiekursus Slettestrand 2020

Kære Familier med Døvblindfødte! Danske Døvblindfødtes Forening har hermed glæden at kunne invitere til et familiekursus den 5. -7. juni 2020. Vi starter med aftensmad fredag, og slutter søndag efter frokost. Kurset er målrettet familier med børn og unge under 25 år, da det delvis er finansieret af midler fra socialministeriets handicappulje. Vi refunderer også

Læs mere

Indbydelse Generalforsamling 2020

Gennemføres på Skype Henvend dig til formand Vibeke Faurholt, hvis du ønsker at deltage. Den 14. marts 2020 kl 17.00-18.00 Sted: Skype Dagsorden: Valg af dirigent Beretning om Foreningens virksomhed Aflæggelse af årsregnskab. Regnskabet kan ses herunder. Kan ligeledes rekvireres ved formanden. Forelæggelse af budget og aktivitetsplan for 2020. Fastlæggelse af kontingent Behandling af indkomne

Læs mere

Referat DDBF Bestyrelsesmøde 22. januar 2020

Skype 1      Velkomst Vibeke bød velkommen. Til stede: Vibeke Faurholt, Nanna Olesen, Henrik Munk Ebbesen, Søren Korsholm, Bill Skov, Flemming Abildgaard, Bettina Nielsen. Afbud fra: ingen 2      Valg af mødeleder og godkendelse af dagsorden Bill valgt til mødeleder. Dagsorden godkendt. 3      Nyt fra formanden Vibeke har været til møde i socialstyrelsen og det er som altid

Læs mere

Bedsteforældredag

Kære Bedsteforældre til et barn eller voksen med medfødt døvblindhed (og kære medlemmer: send dette videre til dit barns bedsteforældre) Danske Døvblindfødtes Forening ønsker at starte et nyt initiativ i 2020. Vi vil gerne give bedsteforældrene til døvblindfødte en mulighed for at mødes, idet det er en gruppe, der ofte overses omkring den døvblindfødte. Samtidig

Læs mere

Referat DDBF bestyrelse 26. oktober 2019

1      Velkomst Vibeke bød velkommen. Mødet afholdes på Nørre Vissing Kro. Til stede: Vibeke Faurholt, Nanna Olesen, Henrik Munk Ebbesen, Søren Korsholm, Bill Skov, Flemming Abildgaard, Bettina Nielsen, Henrik Ibsen (suppleant) Afbud fra: Lotte Skov (suppleant) 2      Valg af mødeleder og godkendelse af dagsorden Bill valgt til mødeleder. Dagsorden godkendt. Suppleanter er inviteret med. 3      Nyt

Læs mere

Referat DDBF bestyrelse 2. oktober 2019

1      Velkomst Vibeke bød velkommen. Til stede: Vibeke Faurholt, Nanna Olesen, Henrik Munk Ebbesen, Søren Korsholm, Bill Skov, Flemming Abildgaard, Bettina Nielsen. Afbud fra: ingen 2      Valg af mødeleder og godkendelse af dagsorden Bill valgt til mødeleder. Dagsorden godkendt. 3      Nyt fra formanden Møde hos LEV Det er ved at være tiltrængt at få nye medlemmer

Læs mere

Referat DDBF Bestyrelse 15. maj 2019

1      Velkomst Vibeke bød velkommen. Til stede: Vibeke Faurholt, Nanna Olesen, Henrik Munk Ebbesen, Søren Korsholm, Bill Skov, Flemming Abildgaard, Bettina Nielsen. Afbud fra: ingen 2      Valg af mødeleder og godkendelse af dagsorden Bill valgt til mødeleder. Dagsorden godkendt. 3      Konstituering Formand: Vibeke Faurholt. Næstformand: Bettina Nielsen. Kasserer: Flemming Abildgaard. Sekretær: Henrik Munk Ebbesen. Bogholder: Nanna

Læs mere

Referat DDBF Generalforsamling 2019

Formand Vibeke Faurholt bød velkommen. Valg af dirigent Henry E. Jensen valgt enstemmigt. Dirigenten konstaterede at mødet er rettidigt indkaldt. Der er 28 deltagere på generalforsamlingen. Beretning om Foreningens virksomhed Formand Vibeke Faurholt beretter: Bestyrelsen har afholdt fem bestyrelsesmøder, hvoraf de fire var på skype, og eet var et fysisk møde, som blev afholdt i

Læs mere