Vedtægter

Vedtægter for Danske Døvblindfødtes Forening

§ 1 Navn, Hjemsted, Formål

§ 2 Medlemmer og kontingent

§ 3 Generalforsamling

§ 4 Bestyrelse

§ 5 Regnskab og revision

§ 6 Tegning og hæftelse

§ 7 Vedtægtsændringer og opløsning

§ 8 Ikrafttræden§ 1 Navn, Hjemsted, Formål

Stk. 1.1. Foreningens navn er Danske Døvblindfødtes forening (DDBF).

Stk. 1.2. Foreningens hjemsted er foreningens kontoradresse.

Stk. 1.3. DDBF er en landsdækkende forening til varetagelse af Danske døvblindfødtes interesser. Døvblindfødte defineres i henhold til den Nordiske definition.

Stk. 1.4 DDBF´s arbejde bygger på den grundopfattelse og grundholdning at alle mennesker er ligeværdige og har lige rettigheder i samfundet.

Stk. 1.5. Foreningens overordnede formål er at sikre døvblindfødte i Danmark de bedst mulige livsvilkår og den største mulige livskvalitet.

Stk. 1.6 DDBF har til formål at arbejde for:
” At udbrede kendskabet til medfødt døvblindhed og følgerne af medfødt døvblindhed
” At fremme foranstaltninger, der tager sigte på forebyggelse af medfødt døvblindhed.
” At støtte enhver form for rehabilitering, der sigter mod at give døvblindfødte den størst mulige selvhjulpenhed og uafhængighed.
” At sikre de bedst mulige førskole-, skole-, ungdoms- og ældretilbud til døvblindfødte.
” At sikre de bedst mulige bo-, dag-, aflastnings-, fritids-, og kulturelle tilbud til voksne døvblindfødte.
” At etablere og støtte rammer og aktiviteter for døvblindfødte inden for fritidsområdet, de kulturelle, sociale og undervisningsmæssige områder
” At etablere og støtte kursusvirksomhed vedr. døvblindfødte.
” At samarbejde med nationale, nordiske og internationale organisationer, institutioner og myndigheder vedr. forhold af interesse for døvblindfødte.
” At repræsentere døvblindfødte over for offentlige myndigheder, i andre organisationer, bestyrelser, råd, nævn, udvalg, arbejdsgrupper ect.
” At repræsentere danske døvblindfødte og deres forældre i relevante nordiske, europæiske og verdensomspændende interesseorganisationer, og ved nationale og internationale konferencer og møder .
” At varetage informationsvirksomhed om døvblindfødte.

Stk. 1.7 Foreningens formål søges fremmet gennem selvstændig optræder, gennem repræsentation i og samarbejde med andre organisationer, herunder nationale , nordiske og europæisk eller verdensomspændende organisationer.

§ 2 Medlemmer og kontingent

Stk. 2.1. Som ordinære medlemmer kan optages døvblindfødte personer samt forældre og værger til døvblindfødte.

Stk. 2.2. Som støttemedlemmer kan optages enhver person med interesse for døvblindfødte og som ønsker at støtte foreningens formål

Stk.2.3. Medlemskab i foreningen  er personligt og indmeldelse sker ved indbetaling af kontingent til foreningen med angivelse af navn og adresse

Stk. 2.4. Medlemmerne har pligt  til ar overholde foreningens lov og efterleve de af foreningen styrende organer trufne beslutninger.

Stk. 2.5. Et medlem som modarbejder foreningens formål eller på anden vis skader DDBF´s omdømme eller virke kan udelukkes af foreningen. Beslutning herom træffes af generalforsamlingen efter indstilling fra bestyrelsen.

Stk. 2.6. Kontingent fastsættes for hvert regnskabsår af generalforsamlingen efter indstilling fra bestyrelsen.

Stk. 2.7. Ved indmeldelse betales fuldt kontingent for det regnskabsår, hvori indmeldelsen finder sted. Såfremt et medlem har kontingentrestance på et år slettes vedkommende som medlem.
§ 3 Generalforsamling

Stk. 3.1. Foreningens øverste myndighed er generalforsamlingen, som er åben for alle medlemmer af foreningen. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år indenfor perioden februar- maj måned.

Stk. 3.2. Generalforsamlingen indkaldes af bestyrelsen med mindst 4 ugers varsel. Endelig dagsorden med bilag herunder evt. indkomne forslag for generalforsamlingen skal så vidt muligt opslås på foreningens hjemmeside 2 uger før afholdelse af generalforsamlingen.

Stk. 3.3. Forslag fra medlemmer der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal ve bestyrelsen i hænde senest 3 uger før generalforsamlingen.

Stk. 3.4. Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når bestyrelsen finder det nødvendigt, eller når mindst en femtedel af forenings medlemmer ønsker dette og fremsender skriftlig begæring og begrundelse.
Ekstraordinær generalforsamling indkaldes med 2 ugers varsel og skal afholdes senest 8 uger efter modtagelse af begæringen herom.

Stk. 3.5. Bestyrelsen udfærdiger dagsordenen, som for den ordinære generalforsamling skal indeholde følgende punkter:

1. Valg af dirigent.
2. Beretning om foreningens virksomhed.
3. Fremlæggelse og godkendelse af årsregnskab.
4. Forelæggelse af budget og aktivitetsplan.
5. Fastlæggelse af kontingent
6. Behandling af indkomne forslag.
7. Valg af formand for foreningen.
8. Valg af medlemmer til bestyrelsen
9. Valg af suppleanter til bestyrelsen
10. Valg af revisorer.
11. Eventuelt.

Stk. 3.6. Valg af Formand og øvrige medlemmer til bestyrelsen fortages for 2 år ad gangen. Genvalg kan finde sted.

Stk. 3.7. Valg af suppleanter til bestyrelsen fortages for et år ad gangen. Genvalg kan finde sted.

Stk. 3.8 Valg af revisorer fortages for et år ad gangen. Genvalg kan finde sted.

Stk. 3.9. Der kan udøves stemmeret ved fuldmagt.

Stk. 3.10  Afstemning fortages ved håndsoprækning, eller ved skriftlig afstemning, såfremt mindst en femtedel af de mødte stemmeberettigede udtrykker ønske derom, eller dirigenten beslutter det. Personvalg på generalforsamlingen skal foregå ved skriftlig afstemning, såfremt der bringes flere kandidater i forslag, end der skal vælges.

Stk. 3.11 På generalforsamlingen træffes beslutning ved almindelig flertal. Stemmelighed ved forslag, bortset fra personvalg, medfører at forslaget bortfalder.
Såfremt der er stemmelighed ved personvalg og dette er afgørende for hvem der bliver valgt, foretages omvalg mellem de pågældende kandidater. Ved fortsat stemmelighed afgøres det ved lodtrækning.

Stk. 3.12 Ved generalforsamlingen føres en protokol, der skal godkendes og underskrives af dirigenten.

§ 4 Bestyrelse

Stk. 4.1. DDBF ledes af en bestyrelse på 7 medlemmer, hvoraf højst en kan være støttemedlem af foreningen. Udtræder et bestyrelsesmedlem inden udløbet af valgperioden indtræder en suppleant for den resterende del af valgperioden.

Stk. 4.2. Medlemmer af bestyrelsen afgør efter tur således at 3 medlemmer afgår hvert år.

Stk. 4.3. Bestyrelsen konstituerer sig med næstformand, kasserer og sekretær. Formanden og næstformanden skal være ordinære medlemmer af foreningen. Næstformanden overtager ved formandens forfald formandens beføjelser. Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.

Stk. 4.4. Bestyrelsen indkaldes til møde ved formandens foranstaltning så ofte formanden finder det fornødent eller når mindst 2 medlemmer af bestyrelsen ønsker det, dog normalt mindst 4 gange årligt. Bestyrelsen er beslutningsdygtig når mindst 4 medlemmer er tilstede, heriblandt formanden og næstformanden. I tilfælde af stemmelighed er formandens eller i hans sted næstformandens stemme afgørende.

Stk. 4.5. Formanden varetager den daglige ledelse af foreningen og repræsenterer bestyrelsen og forening udadtil i alle forhold medmindre andet er besluttet i bestyrelsen. Bestyrelsen udpeger foreningens repræsentation i alle eksterne organisationer og institutioner , bestyrelser, råd, nævn, udvalg arbejdsgrupper samt foreningens repræsentation ved konferencer og møder.

Stk. 4.6. Det påhviler bestyrelsen at virke aktivt for foreningens formål, og herunder søge foreningen repræsenteret og dens  synspunkter fremført, hvor døvblindfødtes forhold direkte eller indirekte behandles. Bestyrelsen kan etablere foreningssekretariat, ansætte og afskedige lønnet personale.

Stk. 4.7. Bestyrelsen kan nedsætte udvalg til varetagelse af rådgivende funktioner eller til varetagelse af særlige opgaver. Hvert udvalg ledes af en formand, der udpeges af bestyrelsen. Udvalgene fungerer i henhold til et for hvert udvalg af bestyrelsen fastsat kommissorium. Udvalg kan optræde udadtil efter særskilt bemyndigelse af bestyrelsen.

§ 5 Regnskab og revision

Stk. 5.1. Foreningens regnskabsår er kalenderåret. Kassereren har ansvaret for, at der bliver ført regnskab over foreningens indtægter og udgifter.

Stk. 5.2 Foreningens regnskaber revideres af 2 revisorer, hvoraf den ene skal være registreret revisor eller statsautoriseret revisor.

§ 6 Tegning og hæftelse

Stk. 6.1. Foreningen forpligtes udadtil ved underskrift fra formanden

Stk. 6.2. Foreningen hæfter for sine forpligtelser alene med sin formue.

§ 7 Vedtægtsændringer og opløsning

Stk. 7.1. Til gyldig beslutning om vedtægtsændringer kræves 2/3 flertal på en generalforsamling.

Stk. 7.2. Til gyldig beslutning om foreningens opløsning kræves 2/3 flertal på en ordinær generalforsamling, samt 2/3 flertal på en inden for 3 måneder derefter afholdt ekstraordinær generalforsamling.

Stk. 7.3. Ved opløsning af foreningen tilfalder foreningens formue Foreningen Dansk Døvblinde (FDDB) til anvendelse for døvblindfødte.

§ 8 Ikrafttræden

 Stk. 8.1. Vedtægtsændringer træder i kraft umiddelbart efter vedtagelsen på generalforsamlingen.

Opdateret på generalforsamling den 12. marts 2016

Vedtaget på generalforsamlingen den 21. marts 1999.

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.