Blog

Referat DDBF Generalforsamling 2016

DDBF Generalforsamling den 12. marts 2016 Formand Vibeke Faurholt bød velkommen. Valg af dirigent Bill Skov valgt enstemmigt. Dirigenten konstaterede at mødet er rettidigt indkaldt. Ligeledes blev det konstateret, at der ingen indkomne forslag er modtaget udover bestyrelsens forslag til vedtægtsændringer. Der er 26 deltagere på generalforsamlingen. Beretning om Foreningens virksomhed Formand Vibeke Faurholt beretter:

Læs mere

Referat DDBF Bestyrelse 13. jan. 2016

 Onsdag den 13. januar 2016 kl. 20.00 Skype 1. Velkomst Vibeke bød velkommen. Til stede: Vibeke Faurholt, Bettina Nielsen, Flemming Abildgaard, Nanna Olesen, Henrik Munk Ebbesen. Afbud fra: Susanne Haugaard, Malene Smed Lyng 2. Valg af mødeleder og godkendelse af dagsorden Vibeke valgt til mødeleder. Dagsorden godkendt. 3. Nyt fra formanden Pårørenderådsmøde CDH Et enkelt møde

Læs mere

Tolkeprojekt for Døvblindfødte

“Mennesker med medfødt døvblindhed kan profitere af at samarbejde med professionelle tolke.” Det er konklusionen fra et pilotprojektet om brug af professionelle tolke i arbejdet med mennesker med medfødt døvblindhed. Artiklen er nu publiceret, og du finder den her: http://socialstyrelsen.dk/udgivelser/kan-mennesker-med-medfodt-dovblindhed-bruge-professionelle-tegnsprogstolke Mange mennesker har været involveret både i pilotprojektet og i skriveprocessen. Det har været en lang og lærerig

Læs mere

DDBF Generalforsamling 2016

Indbydelse til Generalforsamling Den 12. marts 2016 kl. 16.30-17.30 Sted:  ÆNDRET: Botilbud Kloden Borgmester Jørgensens Vej 2 9000 Aalborg 97 64 73 14 23 26 44 84 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Beretning om Foreningens virksomhed 3. Aflæggelse af årsregnskab. Regnskab for 2015 fremgår af vedhæftede PDF-dokument: 2015-Aarsrapport Danske Doevblindefoedtes Forening 4. Forelæggelse af budget

Læs mere

Familiekursus Slettestrand 2016

Kære Familier med Døvblindfødte! Danske Døvblindfødtes Forening her hermed glæden at kunne invitere til et familiekursus den 3.-5. juni 2016. Vi starter med aftensmad fredag, og slutter søndag efter frokost. Kurset er målrettet familier med børn og unge under 25 år, da det delvis er finansieret af midler fra socialministeriets handicappulje. Vi refunderer også kørsel med

Læs mere

Bestyrelsesmøde 20150616

1. Velkomst Vibeke bød velkommen 2. Valg af mødeleder og godkendelse af dagsorden Vibeke valgt til mødeleder. Dagsorden godkendt. 3. Nyt fra Formanden Møde ang. Socialstyrelsen fagligt råd syn og hørelse i København Mødet den 9. juni blev aflyst på grund af valg. Næste møde til september. Vi undrer os over hvilket aktivitetsniveau, der forventes

Læs mere