Mærket: 2020

Familiekursus Slettestrand 2020

Kære Familier med Døvblindfødte! Danske Døvblindfødtes Forening har hermed glæden at kunne invitere til et familiekursus den 5. -7. juni 2020. Vi starter med aftensmad fredag, og slutter søndag efter frokost. Kurset er målrettet familier med børn og unge under 25 år, da det delvis er finansieret af midler fra socialministeriets handicappulje. Vi refunderer også

Læs mere

Indbydelse Generalforsamling 2020

Den 14. marts 2020 kl 17.00-18.00 Sted: Severin, Skovsvinget 25 , Middelfart Dagsorden: Valg af dirigent Beretning om Foreningens virksomhed Aflæggelse af årsregnskab. Regnskabet vil kunne ses her på hjemmesiden umiddelbart før generalforsamlingen, eller kan rekvireres ved formanden. Forelæggelse af budget og aktivitetsplan for 2020. Fastlæggelse af kontingent Behandling af indkomne forslag. Bestyrelsen arbejder på

Læs mere

Referat DDBF Bestyrelsesmøde 22. januar 2020

Skype 1      Velkomst Vibeke bød velkommen. Til stede: Vibeke Faurholt, Nanna Olesen, Henrik Munk Ebbesen, Søren Korsholm, Bill Skov, Flemming Abildgaard, Bettina Nielsen. Afbud fra: ingen 2      Valg af mødeleder og godkendelse af dagsorden Bill valgt til mødeleder. Dagsorden godkendt. 3      Nyt fra formanden Vibeke har været til møde i socialstyrelsen og det er som altid

Læs mere

Forældrekursus 2020

14. – 15. marts 2020 Program Lørdag 12.00-13.00 Frokost 13.00-16.00 Oplæg og diskussion ved Annette Due Madsen. Emnet er “når du ikke er her mere”, og handler om, hvad der skal blive af dit handicappede barn, når du selv dør? Annette er stifter af Center for Familieudvikling https://www.familieudvikling.dk/. Hun har selv et handicappet barn og

Læs mere

Bedsteforældredag

Kære Bedsteforældre til et barn eller voksen med medfødt døvblindhed (og kære medlemmer: send dette videre til dit barns bedsteforældre) Danske Døvblindfødtes Forening ønsker at starte et nyt initiativ i 2020. Vi vil gerne give bedsteforældrene til døvblindfødte en mulighed for at mødes, idet det er en gruppe, der ofte overses omkring den døvblindfødte. Samtidig

Læs mere